MIRT-verkenning

Het MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en heeft betrekking op het ruimtelijk fysieke domein, zoals wegen en bruggen. In het MIRT zijn projecten en programma’s opgenomen waarbij het rijk samen met de regio werkt aan de ruimtelijke inrichting van Nederland.

MIRT-Procedure

De MIRT-procedure heeft tot doel om in samenspraak met de omgeving te komen tot een slimme, duurzame en klimaatbestendige oplossing. Dit wordt gedaan door de opgave breed te onderzoeken en een inzichtelijke afweging te maken

In het MIRT werken rijk, decentrale overheden (provincies, gemeenten, vervoerregio’s, waterschappen), maatschappelijke organisaties en bedrijven samen om de concurrentiekracht, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland duurzaam te ontwikkelen. Partijen zetten in op duurzame, ecologisch, maatschappelijk en bedrijfsmatig verantwoorde investeringen, waarin voldoende rekening gehouden wordt met toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering. Daarbij wordt gekeken waar ruimtelijk-economische, water- en mobiliteitsopgaven elkaar raken en duurzaam kunnen versterken. Zo benutten partijen elkaars ambitie, daadkracht en kennis en wordt tot betere oplossingen gekomen. Dit is hard nodig. Want de opgaven zijn complex, de ruimte is schaars en de toekomst onzeker. Partijen hebben elkaar nodig om de vraagstukken strategisch en integraal aan te pakken. Dit gebeurt op basis van een gezamenlijke analyse. Creatief en innovatief, in oplossingen en in onze manier van (samen)werken. Iedereen draagt hieraan bij vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Samen worden plannen van papier naar de uitvoering gebracht.

MIRT-procedure Suurhoffbrug

In 2016 is gestart met de MIRT-procedure voor de Suurhoffbrug. Momenteel bevindt de procedure zich in de Verkenningsfase van het MIRT.