Nieuwsbrief 1

Dit is de allereerste nieuwsbrief voor de MIRT-verkenning Suurhoffbrug. U ontvangt deze omdat u betrokken bent bij de Verkenning van de Suurhoffbrug of omdat u heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Indien u onze zeswekelijkse nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen aan Suurhoffbrug@minienw.nl.

zicht langs de Suurhoffbrug gezien vanaf de zuidoever
Beeld: Paul van Baardwijk

Introductie door Jeroen Laro, projectmanager Suurhoffbrug

Jeroen Laro is namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat projectmanager van de MIRT-verkenning Suurhoffbrug. Jeroen vertelt kort hoe hij tegen de brede verkenning aankijkt, waarom er eigenlijk een verkenning is gestart en waar het project zich op dit moment bevindt. Ook legt hij uit wat hij zo bijzonder vindt aan deze verkenning.

Waarom doen we dit project?

“De Suurhoffbrug verbindt de Maasvlakte en Voorne-Putten met het achterland en is daarmee voor zowel vervoer over de weg als per spoor een belangrijke schakel in het netwerk. Daarnaast ligt de brug over een belangrijke vaarroute. Ook voor inwoners en bedrijven op Voorne-Putten is de brug een belangrijke ontsluitingsroute. Voor al deze partijen is de brug van groot belang. Probleem is echter dat rond 2030 de verkeersbrug aan het einde van haar technische levensduur is en dan dus niet meer gebruikt kan worden.”

Wat willen we bereiken met het project?

“Dat deze brug als belangrijke schakel in ons netwerk kan blijven fungeren! In de MIRT-verkenning gaan we daarom op zoek naar een oplossing. Daarvoor brengen we de mogelijke alternatieven in beeld en beoordelen we deze op hun effecten. Uiteindelijk leggen we een advies met de beste (voorkeurs)oplossing aan de minister voor. Uiteraard betrekken we in dit proces ook de regionale partijen.”

Waar staan we nu?

“Begin dit jaar zijn we van start gegaan met een probleemanalyse en de uitgangspunten voor het onderzoek. Op dit moment zijn we de mogelijke alternatieven die zijn bedacht aan het beoordelen. We beoordelen bijvoorbeeld op technische maakbaarheid, de kosten en de effecten op de omgeving. Na de zomer willen we op basis van de beoordelingen een selectie gaan maken; een keuze voor de meest kansrijke alternatieven voor de vervangingsopgave. In de volgende fase worden de kansrijke alternatieven uitgewerkt.”

Wat maakt deze verkenning voor jou bijzonder?

“De Suurhoffbrug is een belangrijke schakel in het spoor- en wegnetwerk. Daarbij ligt de brug in een enorm dynamisch, afwisselend en intensief benut gebied. Dat zie je meteen als je op de brug staat: het vrachtvervoer rijdt langs, schepen varen onder je door, aan de noordkant zware industrie en aan de zuidkant natuur. En dan is er nog wat je niet ziet: de vele kabels en leidingen in de grond. Dit geheel maakt de vervangingsopgave complex en vraagt om een gedegen afweging van de verschillende mogelijke oplossingen. Daar zet ik me – samen met het projectteam en de regio - graag voor in!”

projectgebied waar de MIRT-verkenning opzoek gaat naar een nieuwe oeververbinding
Projectgebied waar gezocht wordt naar alternatieve oeververbinding

Waar staat MIRT eigenlijk voor?

MIRT staat voor: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en richt zich op financiële investeringen in programma's en projecten in de verschillende regio’s in Nederland. Het is het lange termijn investeringsprogramma van het Rijk.

De MIRT-verkenning is het onderzoek waarin breed gezocht wordt naar kansrijke alternatieven om binnen het projectgebied (zie hiernaast binnen de blauwe lijnen) de huidige brug te vervangen. Vanuit de mogelijke alternatieven wordt toegewerkt naar één voorkeursalternatief. Dit gebeurt door middel van een aantal fasen: startfase, analytische fase, beoordelingsfase, besluitvormingsfase. Met dit project bevinden we ons op dit moment in de beoordelingsfase. Uiteindelijk neemt de minister van IenW een beslissing over de volgende stappen, verdere uitwerking en realisatie.

foto met verschillende alternatieven voor de huidige suurhoffbrug die in werkatelier 1 zijn gemaakt
Alternatieven tijdens atelier 1 zijn getekend

Tussenstand

Op 16 april jl. was het eerste atelier met omgevingspartijen in het kader van de MIRT-verkenning. Tijdens dit atelier hebben we samen met deze omgevingspartijen nagedacht over de opgave en diverse alternatieven geschetst. Ook hebben de technisch experts laten zien welke alternatieven hun voorbereidend onderzoek opleverde.

Tijdens het atelier was sprake van een brede vertegenwoordiging van de omgeving van de Suurhoffbrug: zowel gemeenten, bedrijven, bewoners als belangenorganisaties waren aanwezig om mee te werken aan de totstandkoming van de alternatieven. Daardoor kwamen er uiteenlopende invalshoeken naar voren in de gesprekken, variërend van aandacht voor de natuur, voor de scheepvaart, voor bestaande bebouwing maar ook voor het aanliggende recreatiegebied. Bespreking van de verschillende geschetste alternatieven heeft geleid tot in totaal 10 alternatieven. Deze worden in de aanloop naar het tweede atelier op 18 juni a.s. verder uitgewerkt in factsheets met de belangrijkste eigenschappen per alternatief.

foto voormalig bedieningshuisje van de Suurhoffbrug

Vervolgproces

Op dinsdag 18 juni vindt het volgende atelier met de omgevingspartijen van de Suurhoffbrug plaats. Tijdens dit atelier gaan we aan de slag met de alternatieven en de beoordeling daarvan aan de hand van verschillende aspecten zoals natuur, milieu, duurzaamheid, doorstroming en kosten.